Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru

Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (skratka SMGS) je dohoda v priamej medzinárodnej železničnej preprave v smere na východ. Uzatvorená bola medzi železničnými správami bývalých socialistických štátov v roku 1951 v Budapešti. Má osem oddielov :

 • Všeobecné ustanovenia
 • Zjednanie prepravnej zmluvy
 • Vykonanie prepravnej zmluvy
 • Zmena prepravnej zmluvy
 • Zodpovednosť železníc
 • Reklamácie
 • Vyúčtovanie medzi železnicami
 • Záverečné ustanovenia

Okrem oddielov má aj 20 príloh. Najpožívanejšie prílohy sú :

 • -2- Predpis pre prepravu nebezpečného tovaru (obdoba RID)
 • -3- Predpis pre prepravu tovaru so sprievodcom
 • -4- Predpis pre prepravu ľahkoskaziteľného tovaru
 • -5- Ložné miery
 • -6- Nálepky
 • -12- Vzor nákladného listu SMGS
 • -20- Reklamácie náhrad za prekročenie dodacej lehoty