Doktor práv

akademický titul

Doktor práv alebo neoficiálne doktor obojakého práva, skratka JUDr. (z lat. iuris utriusque doctor), je akademický titul druhého stupňa udelovaný absolventom právnických alebo policajných fakúlt po vykonaní rigoróznej skúšky. Absolventi policajných fakúlt nemôžu vykonávať akékoľvek právnické profesie.

Pod obojakým právom sa myslí právo súkromné a verejné. V minulosti pojem obojaké predstavoval právo svetské (občianske) a právo cirkevné (kanonické).

Ako starší význam skratky sa uvádza titul iuris universae doctor.

V (najmä anglofónnom) zahraničí sa používajú obdoby tohto titulu: Juris Doctor (skratky J.D., JD), Doctor of Law, Doctor of Jurisprudence (skratky J.D., JD, D.Jur., DJur).