Domáca frazeológia

Domáca frazeológia je vrstva frazeologických jednotiek konkrétneho jazyka, ktoré v ňom vznikli (najčastejšie frazeologizáciou voľných slovných spojení) v rôznych obdobiach jeho vývoja. Odráža národnú špecifiku frazeológie daného jazyka, pretože frazémy patriace do domácej frazeológie sa vyskytujú (s výnimkou ich prevzatia do iného jazyka alebo vzniku paralelných frazém v rôznych jazykoch) iba v tomto jazyku. V slovenčine patria do domácej frazeológie napríklad jednotky vyjsť na mizinu, brať niekoho na paškál, dlhý ako týždeň pred výplatou, sprostý ako tágo a i.

Pozri ajUpraviť

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.