Dvojrozmernosť frazémy

Dvojrozmernosť frazémy (dvojplánovosť) je chápanie frazémy z hľadiska diachrónnej frazeológie. Dvojrozmernosť frazémy je založená na dialektickom napätí a vzťahu medzi pôvodným konkrétnym významom slovného spojenia a jednotným celostným (frazeologickým) významom, ktorý nepredstavuje súhrn významov jednotlivých komponentov. Pôvodný konkrétny obraz frazémy sa zachováva v podobe vnútornej formy frazémy, v podobe konkrétnej predstavy, ktorá motivuje druhotný (frazeologický, celostný) význam celého spojenia, napr. zahryznúť do kyslého jablka, mať na rováši u niekoho niečo.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.