Dynamika frazeológie

Dynamika frazeológie je celkový stav frazeológie v hociktorej etape jej vývinu, vyznačujúci sa napriek mnohostrannej ustálenosti frazeológie jej rozmanitými premenami. Premenlivosť frazeológie sa môže dotýkať samej existencie istých frazém (napr. vzniku nových a ústupu už existujúcich frazém), rozvoja variantnosti frazém (opäť vznik nových a ústup niektorých spomedzi už existujúcich variantov), rozširovania alebo zužovania radu paradigmatických foriem pri jednotlivých frazémach, frazeologickej derivácie (teda vzniku nových frazém na báze už existujúcich frazém), vzniku alebo ústupu jednotlivých významov pri konkrétnych frazémach, prehodnocovania štylistických vlastností frazém, ako aj rozličných možností parafrázovania (aktualizovania) frazém. Uvedené mnohoraké možnosti obmieňania frazém zaraďujú frazeológiu medzi tie oblasti jazyka, v ktorých sa dynamika prejavuje veľmi výrazne a zreteľne.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.