Dysfemická frazéma

Dysfemická frazéma alebo dysfemistická frazéma je podľa J. Mihála (1959) skupina štylisticky príznakových frazém, ktoré vyčleňuje popri skupine štylisticky bezpríznakových (neutrálnych) frazém pri pokuse o triedenie frazém z hľadiska štylistiky. Za disfemistické frazémy J. Mihál pokladá: tárať dve na tri, smrť ho preskočila, zadrhnúť sa konopou a iné.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.