Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska je slovenská dvojdielna odborová encyklopédia, ktorá (podľa vlastnej charakteristiky, 1. diel, s. 5.) sprístupňuje „najdôležitejšie poznatky slovenskej etnografie a folkloristiky i príbuzných spoločenskovedných disciplín o ľudovej kultúre Slovenska“. Vyšla v roku 1995 vo vydavateľstve Veda. Vedúci redakčného kolektívu boli Ján Botík a Peter Slavkovský. Prvý zväzok obsahuje heslá A-O, druhý P-Ž.

VznikUpraviť

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska začala vznikať v sedemdesiatych rokoch 20. storočia vo vtedajšom Národopisnоm ústavе SAV (od roku 1994 Ústav etnológie SAV). Autorom koncepcie bol Adam Pranda, neskôr vznikla samostatná pracovná skupina, ktorú viedol J. Botík a po jeho odchode na iné pracovisko P. Slavkovský, pod ktorého vedením bol projekt úspešne ukončený.[1] Na tvorbe sa celkom podielalo 142 autorov. Na konci každého dielu je zoznam autorov a nimi vytvorených hesiel.

Heslá sú rozdelené do piatich tématických oblastí (1. diel, s. 6.)[2]:

  • teória a dejiny národopisnej vedy
    • teória a metodológia
    • dejiny etnografie a folkloristiky
    • etnická história a štruktúra Slovenska
    • aplikované odvetvia národopisu a príbuzné vedné disciplíny
  • materiálová kultúra
    • pestovanie plodín
    • lúčne a pasienkové hospodárstvo, chov zvierat
    • zberné a koristné hospodárstvo
    • získavanie surovín a ich domácke, remeselné a manufaktúrne spracovanie
    • transport
    • obchod
    • strava
    • odev
    • sídla, staviteľstvo
    • bývanie
  • spoločenská kultúra
    • rodina
    • príbuzenstvo
    • obyčajové právo
    • morálka, etika
    • obec
    • robotnícka kultúra
  • obradová kultúra
    • predstavy o svete, ľudová viera
    • náboženstvo
    • kalendárne a pracovné obyčaje
    • rodinné obrady
    • etnomedicína
    • metrológia
  • umelecká kultúra
    • všeobecná teória
    • obradový folklór
    • slovesný folklór
    • hudobný folklór
    • tanečný folklór
    • výtvarné umenie

Na konci 2. dielu je umiestnený rozsiahly register, ktorý umožňuje nájsť pojmy, ktoré nie sú spracované v samostatných heslách, ale v rámci iných.

Z recenziíUpraviť

Pripomienky v recenzii uverejnenej v časopise Slavica Slovaca sa týkali skôr formálneho spracovania.[2]

V inej recenzii autor uviedol: „Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska je dielo, ktoré ako podobné slovníkové a encyklopedické diela, je trvalý zdroj informácií ako pre vedecké bádanie, tak aj pre kultúrne spoločenské využite. Jej význam pre rozvoj slovenského národopisu je v tom, že podáva komplexný obraz o súčasnom stave poznania slovenskej ľudovej kultúry, z ktorého možno vyvodzovať rozhodnutia o ďalších bádateľských zámeroch od teoretického výskumu po výskumne-dokumentačnú činnosť v teréne.“[1]

ReferencieUpraviť

  1. a b JANČÁŘ, Josef. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Národopisná revue, 1997, roč. 7, čís. 1, s. 52-53. Dostupné online [cit. 2014-12-28]. ISSN 0862-8351.
  2. a b BALLEKOVÁ, Katarína. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Zv. 1, 2. Slavica Slovaca, 1997, roč. 32, čís. 1, s. 67-69. Dostupné online [cit. 2014-12-28]. ISSN 0037-6787.

Bibliografický odkazUpraviť

  • Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. Vyd. 1. Bratislava : Veda, 1995. 484 s. ISBN 80-224-0234-6.
  • Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. Vyd. 1. Bratislava : Veda, 1995. 448 s. ISBN 80-224-0235-4.