Európsky fond regionálneho rozvoja

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo tiež Európsky fond pre regionálny rozvoj (fr. Fonds européen de développement régional, FEDER ; angl. European Regional Development Fund, ERDF) je štrukturálny fond Európskej únie, ktorého cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť v rámci Európskej únie vyrovnávaním rozdielov v úrovni rozvoja jednotlivých regiónov, respektíve jednotlivých sociálnych skupín.

Regióny zaradené do programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európska únia stanovuje ciele, metodiku a rozpočet EFRR vo viacročných cykloch nazývaných programové obdobie.

Programové obdobia

upraviť

2000 – 2006

upraviť

V programovom období 2000 – 2006 boli ciele politiky územnej súdržnosti zamerané na tri tematické oblasti:

 1. investície zacielené na vytváranie a udržanie pracovných miest,
 2. budovanie infraštruktúry,
 3. iniciatívy miestneho rozvoja a aktivity malých a stredných podnikov.

V rámci teritoriálneho rozdelenia boli jednotlivé regióny EÚ zaradené do takzvaných cieľov:

 • Cieľ I: Rozvoj znevýhodnených regiónov.
 • Cieľ II: Podpora hospodárskej a sociálnej konverzie v regiónoch so štrukturálnymi ťažkosťami.

Ostatné iniciatívy podľa tematického zaradenia:

 • Interreg III: Medziregionálna spolupráca.
 • Urban II: Trvalo udržateľný rozvoj urbanizovaných oblastí.
 • Inovačné aktivity: Podpora inovačných aktivít zvyšujúcich konkurencieschopnosť regiónov.

2007 – 2013

upraviť

V programovom období 2007 – 2013 sú stanovené tri hlavné ciele politiky územnej súdržnosti:

 1. konvergencia
  1. modernizácia a diverzifikácia hospodárskych štruktúr,
  2. vytváranie a zabezpečovanie pracovných miest,
 2. regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
  1. inovácia a hospodárstvo založené na vedomostiach,
  2. ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám,
  3. prístup k dopravným a telekomunikačným službám,
 3. európska územná spolupráca –
  1. cezhraničné hospodárske a sociálne aktivity,
  2. nadnárodná a bilaterálna spolupráca,
  3. medziregionálna spolupráca a výmena skúseností medzi regionálnymi a miestnymi samosprávami