Existencializmus alebo filozofia existencie je smer súčasnej filozofie (najväčší vplyv mal medzi rokmi 1920 – 1960), ktorý nadviazal o. i. na myslenie B. Pascala, S. Kierkegaarda, Unamuna, Dostojevského, Nietzscheho a Husserla. Existencializmus v odmietavej reakcii voči metodologizmu a gnozeologizmu začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia sústreďuje svoju pozornosť na ontologickú problematiku: bytie nie je podľa existencialistov ani empirická realita, ktorá nám je daná v zmyslovom vnímaní, ani racionálna konštrukcia, ktorú nám poskytujú vedy, ani inteligibilná realita, za ktorú ho považuje tradičná špekulatívna filozofia. Bytie je to, čo sa nám odhaľuje v našom vlastnom bytí (označovanom existencialistami ako existencia), a to ako niečo transcendentné, a javí sa nám alebo ho prežívame ako tajomstvo.

Zľava dole: Kierkegaard, Dostojevskij, Nietzsche, Sartre
Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre a Che Guevara na Kube v roku 1960.

Interpretácia bytia a existencie sa u predstaviteľov existencializmu odlišuje v súlade s matricou kategórií, ktoré intervenujú v ich filozofickej reflexii: rozlišuje sa tzv. teistický existencializmus (kľúčovou a často zároveň explicitne fungujúcou kategóriou, ktorá tu intervenuje vo filozofickej reflexii, je kategória Boha) a tzv. ateistický existencializmus (v matrici kategórií intervenujúcich v jeho filozofickej reflexii buď nie je prítomná kategória Boha, alebo ak aj je prítomná, tak nemá kľúčové postavenie a neraz funguje iba implicitne).

Delenie existencializmu upraviť

Existuje niekoľko spôsobov, ako deliť existencializmus. Jednou z možností je národnostné delenie (francúzsky existencializmus, nemecký existencializmus a pod.) Ďalšou z možností je delenie podľa významu kategórie boha vo filozofii jednotlivých existencialistov:

  • ateistický existencializmus je existencializmus, v ktorého matrici kategórií intervenujúcich v jeho filozofickej reflexii buď nie je prítomná kategória boha, alebo ak aj je prítomná, tak nemá kľúčové postavenie a neraz funguje iba implicitne.
  • teistický existencializmus je existencializmus, u ktorého predstaviteľov intervenuje v úvahách o podstate existencie človeka ako kľúčová kategória (osobného) boha.

Predstavitelia existencializmu upraviť

Externé odkazy upraviť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.