Formula alebo logická formula je ľubovoľný konečný rad (postupnosť) základných (primitívnych) symbolov formalizovaného jazyka (výrokovej, predikátovej) logiky. Formula je tu reprezentáciou súvislostí, vzťahov, ktoré existujú medzi predmetmi (javmi, procesmi) pomocou znakov (symbolov), spojených určitými operáciami. V kalkuloch matematickej logiky sa pojem formuly v každom kalkule definuje obyčajne induktívne.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.