Frazeologická narážka

Frazeologická narážka je štylistická figúra, ktorou sa vo forme voľných slovných spojení vyjadruje alúzia na nejakú (najmä známu a bežne používanú) frazému. Je to teda jednotka, ktorá sama nepatrí do predmetu frazeológie, ale na druhej strane sa radí k nepriamym spôsobom vyjadrenia osobitných hodnôt frazeológie. Keď sa napríklad v tlači o komsi píše, že nemal ani jednu ruku pravú, je evidentné, že výraz sa stavia nie na lexikálnych hodnotách príslušných slov, ale že sa tu inými slovami odkazuje na frazému mať obidve ruky ľavé. Niekedy je táto figúra len perifrázou istej frazémy, inokedy však odráža pozoruhodné súvislosti danej frazémy, a tak sa stáva prostriedkom na vyjadrenie druhého plánu v texte alebo prostriedkom na rozvíjanie dvojitej výstavby textu.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.