Frazeologický obrat

Frazeologický obrat je starší názov pre frazému. Uplatnil sa v čase hľadania názvu pre základnú jednotku celej frazeológie, dlho sa však neudržal, lebo sa prijali vyhovujúcejšie názvy, a to najskôr frazeologická jednotka, neskôr frazeologizmus a napokon frazéma. Názov frazeologický obrat vznikol spojením tradičného názvu ustálený obrat (p.) s novším označením všetkých pojmov z tejto oblasti, s názvom frazeológia, frazeologický. V najnovších systémoch frazeologických pojmov sa osobitne neuplatňuje, a tak sa uplatňuje iba ako voľnejšie, neterminologizované pomenovanie frazémy akéhokoľvek druhu.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.