Frazeologický výraz

Frazeologický výraz je

  • V čase nástupu novej frazeologickej teórie jeden z názvov pre základnú jednotku frazeológie. Jeho podoba vznikla spojením adjektíva spojeného s novou teóriou (frazeologický) a staršieho názvu ustálený výraz (p.). V takejto všeobecnej platnosti sa názov frazeologický výraz systematickejšie nepresadil, pretože sa dosť skoro prijal názov frazeologická jednotka, potom názov frazeologizmus a najnovšie názov frazéma. Pokiaľ sa tento názov aj v súčasnosti uplatní v takomto význame, ide o voľnejšie, neterminolgické pomenovanie.
  • V rámci vymedzovania typov frazém podľa konštrukčného hľadiska pomenovanie pre neslovesné frazémy rozličných druhov, teda napr. jednotky z roka na rok, vo dne v noci, huncút klincami vybíjaný, pekný kvietok (o človeku) a pod. V tejto platnosti názov frazeologický výraz dobre korešponduje s názvami ďalších typov, ktoré sa pri tejto klasifikácii vydeľujú.
  • V rámci vymedzovania typov frazém podľa sémantických kritérií pomenovanie pre typ, v ktorom nedochádza k výraznej desémantizácii komponentov, ale jeho frazeologizovanosť sa viacej zakladá na ustálenosti používania a zloženia takéhoto výrazu. Je to typ voľnejší než frazeologické spojenia, teda typ stojaci na samej hranici frazeológie. Pre konkurenciu tohto názvu s ustáleným termínom v rámci spomínanej konštrukčnej klasifikácie sa v tomto význame navrhuje názov frazeologická skupina (frazeologická grupa) (p.).
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.