Frazeologický zrast

Frazeologický zrast i frazeologická zrastenina je v rámci sémantickej klasifikácie V. V. Vinogradova taký typ frazém, pri ktorom význam frazémy nijako nevyplýva z významov komponentov, nijako nie je nimi motivovaný. To znamená úplnú stratu motivovanosti komponentového zloženia, ktoré sa stalo bazou tejto frazémy. Príklady: mucha mu sadla na nos = nahneval sa, streliť capa = urobiť alebo povedať nejakú hlúposť, vytrieť niekomu kocúra - prekabátiť niekoho, otráviť červíka = upiť si nalačno (najmä zarána) kalíšok pálenky atď. Keďže sa takéto frazémy vyznačujú najväčšími sémantickými posunmi, bývajú často nepreložiteľné doslova, a preto sa niekedy pomenúvajú aj názvom idióm.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.