Frazeologický zvrat

Frazeologický zvrat je

  • V čase nástupu frazeologickej teórie jeden z názvov pre základnú jednotku frazeológie. V tomto význame termín ustúpil, nahradili ho novšie a všeobecne prijaté názvy frazeologická jednotka, neskôr frazeologizmus a potom frazéma. Pokiaľ sa uplatní názov frazeologický zvrat v tomto význame aj v súčasnom vyjadrovaní, má platnosť neterminologického, voľnejšieho pomenovania.
  • V novšej teórii sa uplatňuje v rámci špecifikovania typov frazém podľa povahy spojenia, a to ako pomenovanie frazém slovesnej (ale nevetnej) povahy, teda napr. sedieť si na ušiach, roniť krokodílie slzy, uši píliť niekomu a pod.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.