Fyziosystém je systémový vzťah abiotických prirodzených zložiek krajiny. Môže byť na úrovni biotopu, ale aj na úrovni celej planéty (geosféra).

V krajinnej ekológii je nahradený pojmom krajinný ekosystém. Opakom fyziosystému je antroposystém.