Gramatické typy frazém

Gramatické typy frazém sú frazémy, ktoré sú funkčnými ekvivalentmi príslušných autosémantických a synsémantických gramatických slovných druhov. Rozlišujú sa substantívne, verbálne, adjektívne, adverbiálne, predložkové, spojkové, zámenné, časticové, citoslovcové frazém. (op. vetné, al. propozičné frazémy; p. aj predikatívne frazémy, modálne frazémy).

LiteratúraUpraviť

  • N. M. Šanskij, 1969; A. I. Molotkov, 1977; J. Mlacek, 1977.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.