Gramatika (jazykoveda)

Gramatika je náuka o stavbe jazyka bez brania zreteľa na vecný obsah jazykových prostriedkov, obsahujúca tvaroslovie (morfológiu), náuku o skladbe (syntaxi), hláskoslovie a niekedy aj náuku o tvorení slov.