Historický prototyp frazémy

Historický prototyp frazémy je východisková podoba frazémy vystupujúca obyčajne ako voľné spojenie. Mnohé súčasné frazémy nie sú doložené zo staršieho obdobia ako frazémy, ale ako voľné slovné spojenia, teda historické (nazývané aj genetické) prototypy súčasných frazém. Významy jednotlivých komponentov sú priame. Napr. dať na pranier niekoho, mať na rováši u niekoho niečo.

Literatúra upraviť

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.