Hospodin alebo v pravosláví a u grékokatolíkov Hospod (zo staroslovienskeho gospodin/gospod = hospodár) je v slovenčine (a obdobne v iných slovanských jazykoch) náhrada mena JHVH (Jahve) v Starom zákone. Židia z úcty k Božiemu menu pri čítaní Tóry nahrádzali Božie meno JHVH výrazom adonai, čo znamená Pán. Keďže v Starom zákone sa slovo pán vyskytuje viac než tisíckrát v rôznych slovných spojeniach (pán domu, pán zeme, môj pán...), aby prekladatelia odlíšili slovo pán od Božieho mena JHVH, nahradili meno JHVH výrazom Hospodin.

Prvý raz ho v našej oblasti použili v českej Kralickej biblii. Cez ňu sa slovo dostalo do slovenských evanjelických prekladov. V tvare Hospod ho používa aj pravoslávna cirkev a gréckokatolícka cirkev. Slovenské rímskokatolícke preklady Biblie slovo Hospodin najprv používali, neskôr ho nahradili slovom Pán a novšie ho rímskokatolícka cirkev opäť akceptuje. Výraz bol použitý aj v novom slovenskom ekumenickom preklade Biblie z roku 2007.

Externé odkazy

upraviť