IFRS 5: Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti (v úvodnom zozname Nariadenia ES 1725/2003 omylom preložené ako "Viazané aktíva držané na predaj a prerušené operácie") je jeden z Medzinárodných štandardov finančného vykazovania. Nahradil Medzinárodný účtovný štandard IAS 35 – Ukončované činnosti. Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Cieľom tohto štandardu je stanovenie:

  • ako sa má účtovať dlhodobý majetok, ktorý spoločnosť drží s cieľom predať
  • prezentácia a zverejňovanie ukončených činností.

Dlhodobý majetok na predaj upraviť

Spoločnosť klasifikuje dlhodobý majetok ako majetok na predaj v tom prípade, ak ekonomický benefit z tohto majetku nebude vyplývať z jeho používania, ale z jeho predaja. V takom prípade sa tento majetok prestane odpisovať a zároveň ho spoločnosť prestane používať. Oceňuje sa buď účtovnou zostatkovou hodnotou alebo trhovou hodnotou zníženou o náklady na predaj, podľa toho, ktorá cena je nižšia.

Aby sa dlhodobý majetok mohol klasifikovať ako majetok na predaj, musí byť splnených niekoľko podmienok:

  • majetok musí byť k dispozícii k okamžitému predaju v jeho súčasnom stave,
  • predaj musí byť veľmi pravdepodobný (manažment sa zaviaže majetok predať a existuje aktívny trh),
  • predaj sa očakáva do 12 mesiacov, odkedy sa klasifikuje ako "na predaj",
  • neočakáva sa, že plán predaja sa zruší alebo významne zmení.

Aktíva na predaj sa v Súvahe vykazujú osobitne ako obežné aktíva.

Ukončené činnosti upraviť

Ukončená činnosť je komponent účtovnej jednotky, ktorý sa buď vyradil, alebo sa preklasifikoval ako majetok držaný na predaj a zároveň:

  • predstavuje oddelené odvetvie podniku alebo geografickej oblasti podnikania,
  • tvorí súčasť jediného koordinovaného plánu vyradenia oddeleného a dôležitého odvetvia podniku alebo geografickej oblasti podnikania,
  • alebo ide o dcérsku spoločnosť, ktorá bola kúpená výlučne s cieľom predať ju.

Externé odkazy upraviť