ISO 690 (úplný názov ISO 690:1987, Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure) je medzinárodný štandard, ktorý upravuje obsah, formu a štruktúru písomných dokumentov ako aj formu bibliografických citácií a odkazov. Štandard bol na Slovensku prevzatý v roku 1998 ako norma STN ISO 690 (01 0197) Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.

ISO 690-2 upraviť

Štandard bol v roku 1997 rozšírený aj na elektronické dokumenty a ich časti pod názvom ISO 690-2:1997, Information and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof, na Slovensku v roku 2001 ako norma STN ISO 690-2 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti.

Zdroje upraviť

Externé odkazy upraviť