Informačný priestor

Je pojem, ktorý sa stáva v súčasných počítačových sieťach čoraz dôležitejší. Prejavuje sa v oblastiach, ako integrované databázy, v ktorých je "datamining" hlavný problém. To isté platí vo veľkom hypermediálnom systéme ako je world wide web. Dokonca aj iné spôsoby získavania informácií vykazujú túto zložitosť.[1]

Informačný priestor je súbor pojmov a vzťahov vrámci informačného systému.[2] Je typom informačnej konštrukcie, 
v ktorej reprezentácie informačných objektov sa nachádzajú zásadne v priestore. V zásadnom mieste a smere priestoru majú význam, 
takže mapovanie a navigácia sa stávajú uskutočniteľnými. (MIT Artificial Intelligence Laboratory)[3]

Obsahuje upraviť

– informačné zdroje a informačné objekty štruktúrované podľa technologických možností organizácie a reprezentácie v informačnom systéme.

Rozhranie je mechanizmus sprostredkovania komunikácie medzi človekom a systémom. Často sa používa termín používateľské rozhranie. Interakcia naznačuje viacstrannú výmenu informácií medzi zložkami vyhľadávania informácií (človek, systém, obsah). Interaktívny informačný prieskum je vzájomné pôsobenie medzi hlavnými zložkami pri vyhľadávaní informácií ako používateľ, rešeršér, socio-organizačný kontext, prostredie informačného systému, obsah, rozhranie. Interaktívnosť sa všeobecne chápe ako schopnosť systému komunikovať s používateľom prostredníctvom dialógu pri vyhľadávaní informácií.[4]

Referencie upraviť

  1. BENYON, D. 1999. Navigating Information Space [online]. Milton Keynes, 1999. [cit. 2014-11-21]. 65 s. Dostupné na internete: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/similar?doi=10.1.1.95.9539&type=sc
  2. NEWBY, G. Metric Multidimensional Information Space Archivované 2017-08-09 na Wayback Machine, Text Retrieval Conference, 4 November 1996
  3. MIT Artificial Intelligence Laboratory, The JAIR Information Space, MIT Artificial Intelligence Laboratory, 10 June 1998
  4. STEINEROVÁ, J. - GREŠKOVÁ, M. - ILAVSKÁ, J. 2010. Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v elektronickom prostredí. Bratislava: Stimul, 2010. ISBN 978-80-89236-80-0