Jednotkový vektor je vektor, ktorého veľkosť sa rovná jednej. Jednotkový vektor nesie iba informáciu o smere vektora. Označuje sa ako , .. Každý vektor môžeme vyjadriť ako súčin skalárnej hodnoty vektora a jednotkového vektora.

Jednotkové vektory súradnicových systémov Upraviť

V prípade že sú jednotkové vektory totožné s osami všeobecného súradnicového systému, označujú sa  ,  ,  .

Sprievodný trojhran priestorovej čiary Upraviť

V prípade špeciálnych súradnicových systémov, napríklad pri posudzovaní všeobecného pohybu po krivke[1] sa používa súradnicový systém tvorený vektormi  ,  ,   kde:

Vzťah medzi týmito jednotkovými vektormi, flexnou krivosťou čiary a torznou krivosťou čiary popisujú Frenetove rovnice.

Zdroje Upraviť

  1. Jančina J., Pekárek F.: Mechanika II - Kinematika. Alfa, Bratislava 1987.