Kriminológia je osobitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kriminalitou ako sociálnym javom, vrátane jej príčin, kriminogenézy, otázok, ako možno kriminalite predchádzať (prevencia kriminality) a otázkami skúmania obetí trestných činov (viktimológia).

Kriminológia je usporiadaný celok empirických poznatkov o zločine, zločincovi a kontrole zločinného správania. Kriminológia využíva poznatky viacerých vedných disciplín, najmä práva, sociológie, psychológie a psychiatrie. Je to veda o zločine ako o sociálnom jave. Zaujíma ju prečo ľudia páchajú trestné činy a ako im možno prechádzať.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kriminológia


Dianiška, Gustáv a kol. 2011. "Kriminológia". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 351 s. ISBN: 978-80-7380-344-5.

Novotný, L. - Zapletal, J. 2004. "Kriminologie" Praha: ASPI Publishing a.s., 2004, 451 s. ISBN: 80-7357-026-2.