Lízing (angl. leasing) je proces, pri ktorom môže právnická alebo fyzická osoba získať určitý dlhodobý majetok, za ktorý musí zaplatiť celú sériu zmluvných, pravidelných, daňovo uznateľných platieb. Nájomca je príjemca služby alebo majetku na základe nájomnej zmluvy a prenajímateľ je vlastníkom majetku. Vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom, sa nazýva prenájom, a môže byť na dobu určitú alebo neurčitú tzv. doba lízingu.

Lízing je formou podnikania, ktorého podstatou je prenájom výrobkov a výrobných prostriedkov na určité obdobie.

Za normálnych okolností môže nájomca so svojím majetkom slobodne robiť to, čo chce, vrátane zničenia alebo odovzdania majetku do nájmu v zmysle platnej zmluvy.

Podobné zásady platia pre nehnuteľný majetok, ako aj pre hnuteľný majetok, aj keď terminológia môže byť odlišná. Podobné zásady platia pre sub-lízing, lízing, ktorý je v prenájme v držbe na sub-nájomcu. Právo na sub-lízing môže byť výslovne zakázané v hlavnom lízingu.

Doba nájmu môže byť pevná, pravidelná alebo môže byť stanovená ako neurčitá.

Ak je na určité časové obdobie, končí automaticky a bez oznámenia musí byť poskytnutá, v prípade neexistencie právnej požiadavky.

Pevná dĺžka môže byť podmienená, v takom prípade trvá do niektorej špecifikovanej udalosti, ako je napríklad smrť určitého jedinca.

Pravidelný nájom je ten, ktorý sa obnovuje automaticky, obvykle raz za mesiac alebo týždeň.

Výhody lízingu

upraviť
 • nie je nutný kapitál na jednorazové zaplatenie
 • lízingové splátky môžu byť po dohode s lízingovou spoločnosťou zhodné so skutočnými výkonnými parametrami
 • sporí financie (lízingová spoločnosť využíva zrýchlené odpisovanie)

Nevýhody lízingu

upraviť
 • v splátkach je zaplatená služba a zisk lízingovej spoločnosti
 • obmedzené vlastnícke práva k predmetu lízingu
 • výpoveď lízingovej zmluvy zo strany nájomcu s vysokým penále

Prenájom môže skončiť

upraviť
 • vrátením lízingového predmetu prenajímateľovi
 • predĺžením doby prenájmu
 • odkúpením lízingového predmetu za zostatkovú cenu

Výška hodnoty splátok závisí od

upraviť
 • hodnoty prenajatého majetku
 • ziskovej prirážke prenajímateľa
 • doby prenájmu
 • akontácie
 • jednorazových nákladov

Druhy lízingu

upraviť
 • Operatívny – krátkodobý, pri ktorom je doba prenájmu kratšia ako životnosť prenajatého predmetu. Prenajatý predmet sa po skončení prenájmu vracia prenajímateľovi.
 • Finančný – dlhodobý – doba prenájmu sa približuje životnosti predmetu. Po skončení doby prenájmu predmet zostáva u nájomcu. Za opravy a udržiavanie je zodpovedný nájomca.

Lízingová zmluva

upraviť

Náležitosti

upraviť
 • identifikácia prenajímateľa a nájomcu (názov, adresa, sídlo, meno a priezvisko fyzickej osoby, bydlisko, DIČ)
 • popis predmetu
 • cena predmetu, výška lízingovej splátky a kúpna cena pri riadnom ukončení lízingovej zmluvy
 • identifikácia prvej zvýšenej splátky alebo zálohy na nájomné, zálohy na kúpnu cenu
 • dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy
 • deň odovzdania predmetu
 • dátum ukončenia zmluvy
 • splátkový kalendár
 • spôsob platenia poistného
 • opravy a technické zhodnotenie, užívanie predmetov, vlastnícke práva, údržba a ošetrovanie predmetu
 • penále z omeškania
 • zmluvné pokuty za porušenie podmienok

Predmet a technické podmienky zjednávajte priamo s dodávateľom. O prevzatí je spísaný zápis alebo preberací protokol priamo s dodávateľom.

Ukončenie lízingovej zmluvy

upraviť

Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, lízingová zmluva končí:

 • uplynutím doby, na ktorú bol lízing zjednaný
 • prevodom vlastníctva na nájomcu
 • dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom (napríklad pri predčasnom splatení)
 • trvalým vylúčením predmetu z činnosti a zaplatením všetkých splátok
 • ďalším prenájmom

Ukončením zmluvy sa nájomník nezbavuje povinnosti uhradiť dosiaľ nezaplatené splátky za dobu, na ktorú bola zmluva uzatvorená, a tiež výdaje prenajímateľa na ukončenie zmluvy a odobranie predmetu, úroky z omeškania, zmluvné pokuty a náhradu škody.

Odstúpenie lízingovej spoločnosti od zmluvy

upraviť

Lízingová spoločnosť môže od zmluvy odstúpiť v prípade:

 • že nájomca neplatí lízingové splátky
 • ak bolo s nájomcom začaté konkurzné alebo vyrovnávacie riadenie alebo ak inak ukončil podnikateľskú činnosť
 • ak dodávateľ odstúpil od kúpnej zmluvy ešte pred dodaním predmetu
 • ak nájomca porušuje lízingovú zmluvu podstatným spôsobom
 • ak nájomca premiestnil sídlo alebo bydlisko mimo SR