Liehovina

alkoholický nápoj

Liehovina je všeobecne alkoholický nápoj z kvasného liehu s vyšším obsahom (vyše 15 či 20 % a pod.) tohto liehu.

upraviť

V EÚ od mája 2021 platí nasledujúca definícia podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2019/787:

Článok 2.
Na účely tohto nariadenia je liehovina alkoholický nápoj, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

a) je určený na ľudskú spotrebu;
b) má špecifické organoleptické vlastnosti;
c) má obsah alkoholu najmenej 15 % obj., s výnimkou liehovín, ktoré spĺňajú požiadavky kategórie 39 [t. j. Vaječný likér alebo advocaat alebo avocat alebo advokat] prílohy I;
d) je vyrobený
buď i) priamo ktoroukoľvek z týchto metód, a to jednotlivo alebo v kombinácii:
- destiláciou fermentovaných výrobkov s pridanými arómami alebo potravinami s aromatickými vlastnosťami alebo bez nich;
- macerovaním alebo podobným spracovaním rastlinných surovín v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, destilátoch poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehovinách alebo ich kombinácii;
- pridaním ktorejkoľvek z týchto látok, jednotlivo alebo v kombinácii, do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, do destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo do liehovín:
— aróm použitých v súlade s nariadením (ES) č. 1334/2008,
— farbív použitých v súlade s nariadením (ES) č. 1333/2008,
— iných povolených zložiek použitých v súlade s nariadeniami (ES) č. 1333/2008 a (ES) č. 1334/2008,
— sladiacich produktov,
— iných poľnohospodárskych produktov,
— potravín
alebo ii) pridaním ktorejkoľvek z týchto látok, jednotlivo alebo v kombinácii:
— iných liehovín,
— etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu,
— destilátov poľnohospodárskeho pôvodu,
— iných potravín;
e) nepatrí pod číselné znaky KN 2203, 2204, 2205, 2206 a 2207;
f) ak bola pri jej výrobe pridaná voda, ktorá môže byť destilovaná, demineralizovaná, deionizovaná alebo zmäkčená:
i) kvalita uvedenej vody je v súlade so smernicou Rady 98/83/ES a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES, a
ii) obsah alkoholu v liehovine po pridaní vody je naďalej v súlade s minimálnym obsahom alkoholu v objemových percentách stanoveným v písmene c) tohto článku alebo v príslušnej kategórii liehovín stanovenej v prílohe I.

Rozdelenie a definície platné v EÚ sú uvedené v prílohe I vyššie uvedeného nariadenia.

Starší predpis upraviť

Do mája 2021 v EÚ platila nasledujúca definícia podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008:

Článok 2.
1. Na účel tohto nariadenia je "liehovina" alkoholický nápoj, ktorý (a) je určený na ľudskú spotrebu, (b) má špecifické organoleptické vlastnosti, (c) má obsah alkoholu minimálne 15 obj. %, (d) bol vyrobený:

 • i) buď priamo:
  • destiláciou prírodne fermentovaných výrobkov s pridanými dochucovadlami alebo bez nich a/alebo
  • macerovaním rastlinných surovín v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo destilátoch poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo liehovinách v zmysle tohto nariadenia alebo podobným postupom a/alebo
  • pridaním dochucovadiel, cukrov alebo iných sladidiel uvedených v prílohe I bode 3 a/alebo iných poľnohospodárskych výrobkov a/alebo potravín do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo do destilátov poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo do liehovín v zmysle tohto nariadenia;
 • ii) alebo zmiešaním liehoviny s jedným alebo viacerými:
  • inými liehovinami a/alebo
  • etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátmi poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo
  • inými alkoholickými nápojmi a/alebo
  • nápojmi.

...4. Na účel tohto nariadenia sú technické definície a požiadavky ustanovené v prílohe I.

Rozdelenie a definície platné v EÚ boli uvedené v prílohe II vyššie uvedeného nariadenia.

Externé odkazy upraviť