Magnetická indukcia

Magnetická indukcia alebo hustota magnetického toku (značka B) je vektorová veličina, ktorá charakterizuje silové účinky magnetického poľa na pohybujúci sa náboj, alebo na vodič s prúdom v magnetickom poli. Jednotkou je tesla.

Vodič s prúdom upraviť

Ak vložíme vodič s prúdom do magnetického poľa, tak naň bude pôsobiť sila, ktorej smer určíme pomocou Flemingovho pravidla ľavej ruky.Silové účinky na vodič s prúdom v magnetickom poli s indukciou B môžeme vyjadriť, ako priamu úmeru medzi B, prúdu prechádzajúceho daným vodičom a jeho dĺžkou nachádzajucou sa v magnetickom poli (tzv. účinná dĺžka vodiča).

Výsledný vzťah teda vyzerá následovne:

 

Kde:

  • Fm je sila pôsobiaca na vodič
  • B je vektor magnetickej indukcie
  • I je prúd pretekajúci vodičom
  • l je efektívna dĺžka vodiča
  • α je úhol ktorý zviera vodič s vektorom indukcie

Ak z neho vyjadríme B: