Marketingový manažment

Marketingový manažment (iné názvy: manažment marketingu, manažérstvo marketingu, riadenie marketingu) je (podľa Kotlera) proces plánovania a vykonávania koncepcie, tvorby cien, propagácie a distribúcie myšlienok, tovaru a služieb s cieľom uskutočňovať výmenu, ktorá uspokojí ciele jednotlivca aj organizácií.

Marketingový manažment tvorí premostenie medzi trhom a podnikom. Plní 4 základné funkcie:

  • analýza
  • plánovanie
  • implementácia (realizácia)
  • kontrola

Medzi mark. manažérov patria: manažéri predaja, obchodný personál, výkonní reklamní pracovníci, pracovníci pri podpore predaja, výskumníci trhu, výrobkoví manažéri, cenoví špecialisti a ostatní

Filozofie marketingového manažmentu upraviť

Filozofie marketingové manažmentu (marketingu) sa časom vyvíjali: