Mazdaizmus

Mazdaizmus alebo mazdizmus alebo mazdeizmus bolo náboženstvo (náboženstvo mágov) starého Iránu, ktoré existovalo asi od 2. tisícročia pred Kr. (prípadne až od 9. storočia pred Kr.), a neskôr (možno okolo roku 1000 pred Kr. alebo až okolo roku 600 pred Kr.) bolo zreformované Zarathuštrom (Zoroasterom). Vzájomný vzťah mazdaizmu a zoroastrizmu nebol jasný, interpretoval sa rôzne a tieto náboženstvá či pojmy sa vzájomne sa prelínali.

Podstatou mazdaizmu je kult boha pravdy a dobra, tvorcu sveta menom Ahura Mazdá. Princípy mazdaizmu boli uvedené v Aveste. Hlavnou ideou mazdaizmu je dualistické chápanie sveta ako boja dobra (reprezentovaného Ahurom Mazdom) so zlom (reprezentovaným bohom ničenia a skazy Ahrimanom).

Zarathuštra mazdaizmus reformoval na učenie (zoroastrizmus), ktoré malo silnejší etický rozmer a slabšiu kultovú a rituálnu stránku než pôvodný mazdaizmus. Neskôr, najmä za vlády Achajmenovcov, boli však Zarathuštrove zmeny revidované čiastočne naspäť smerom k syntéze s pôvodným mazdaizmom, hlavne v oblasti obnovy kultov a rituálov.

Na rozdiel od zoroastrizmu mazdaizmus uctieval aj kmeňových bohov a postava Zarathuštru ako sprostredkovateľa medzi Ahurom Mazdom a panovníkom v ňom mala len malý význam.

ZdrojeUpraviť

  • mazdismus in: Malá českosloveská encyklopedie
  • mazdaizmus in: Paulička, I. et al.: Všeobecný encyklopedický slovník M-R, 2002