Mediátor (osoba)

Mediátor je podnikateľ zapísaný v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR. Jeho činnosť upravuje zákon o mediácii.[1] Zo svojej pozície nestrannej a nezávislej osoby napomáha účastníkom mediácie vyriešiť ich právny spor dosiahnutím záväznej dohody. Je teda prostredníkom k zmierneniu a kompromisnému riešeniu sporných otázok.

V právnom ponímaní sa za mediátora považuje osoba registrovaná Ministerstvom spravodlivosti SR v registri mediátorov.[2]

Mediátor rieši právne spory formou mediácie, ako metódy alternatívneho riešenia sporov. Mediáciu upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mediátor je v postavení nestrannej a nezávislej osoby, ktorá stranám sporu vytvára vhodné podmienky pre komunikáciu a na zmierlivé riešenia, ktoré zohľadňuje ich záujmy.

Mediátorom môže byť každá fyzická osoba, ktorá je registrovaná v registri mediátorov a na ktorej sa zároveň dohodli strany sporu a s ktorými mediátor uzavrie dohodu o začatí mediácie. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne a s náležitou osobnou starostlivosťou. Musí pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie. Mediátor musí nevyhnutne rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky pre ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy. Mediátor zároveň nesmie o spore sám rozhodovať, ani nútiť strany sporu aby prijali ním navrhované riešenie sporu.[1]

Povinnosti mediátoraUpraviť

  • povinnosť dodržiavať právne predpisy a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej moci;
  • vykonávať svoju činnosť osobe, čestne, svedomito, nestranne, nezávisle, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou;
  • dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie;
  • správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom;
  • rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii.[3]

ReferencieUpraviť

  1. BISKUPIČ, Martin. Mediácia - mimosúdne urovnanie sporov [online]. Podnikajte.sk, 2018-10-01, [cit. 2020-06-14]. Dostupné online.
  2. Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii
  3. ust. § 4 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii

Externé odkazyUpraviť