Miestna cesta

obecná komunikácia, kategória pozemných komunikácií napr. v Česku a na Slovensku
(Presmerované z Miestna komunikácia)

Miestna cesta je „pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v jeho záujmovom území.“ [1]

Delenie miestnych ciest podľa urbanisticko-dopravnej funkcie [1]:

  • rýchlostné
  • zberné
  • obslužné
  • nemotoristické.

Podľa vyhlášky č. 35/1984 Zb. sa miestne cesty rozdeľujú do štyroch tried [2]:

  • miestne cesty I. triedy, medzi ktoré patria hlavné mestské komunikácie vyhovujúce technicky všetkým druhom dopravy (napríklad komunikácie, po ktorých sa vedie aj hromadná verejná doprava, zberné, výpadové a iné zvlášť významné mestské komunikácie),
  • miestne cesty II. triedy, medzi ktoré patria ostatné mestské komunikácie a komunikácie pokiaľ vyhovujú premávke všetkých druhov motorových vozidiel,
  • miestne cesty III. triedy, medzi ktoré patria ostatné miestne komunikácie, pokiaľ sú aspoň obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami,
  • miestne cesty IV. triedy, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami (napríklad cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a podobne).

Triedy miestnych ciest je potrebné odlišovať od tried ciest (tie sú tri - cesty I., II. a III. triedy). Cestná komunikácia môže tvoriť prieťah obcou po jej jednej alebo viacerých miestnych komunikáciách a tieto môžu mať odlišné triedy.[chýba zdroj]

Referencie upraviť

  1. a b STN 73 6100, dostupné online [1], prístup 2017-06-20
  2. § 7 vyhlášky č. 35/1984 Zb.