Napäťový chránič

Napäťový chránič je mechanický spínací prístroj určený na zapínanie, vedenie a vypínanie prúdu pri normálnych pracovných podmienkach a na rozpojenie kontaktov, ak napätie na chránenej časti prekročí stanovenú hodnotu pri špecifikovaných podmienkach.

Princíp činnosti napäťového chrániča

Podmienkami použitia napäťového chrániča sú:

  • napäťový chránič musí vypnúť pri prekročení dovoleného dotykového napätia na neživých častiach,
  • vypínacia cievka ochrannej spúšte napäťového chrániča sa pripája jedným pólom na chránenú časť a druhým pólom k izolovane uloženému uzemňovaciemu vodiču spojenému s uzemňovačom chrániča,
  • napäťový chránič musí vypínať všetky vodiče, ktoré majú napätie, alebo na ktorých môže napätie vzniknúť priamo alebo nepriamo, pôsobením v obvode vypínacej cievky ističa alebo iného prístroja so zaručeným časom vypnutia 0,2 s,
  • uzemňovací vodič, ktorý vedie k uzemňovaču sa musí izolovať oproti ochrannému vodiču chránenej časti i všetkým vodivým častiam, ktoré sú s chránenou časťou zariadenia vodivo spojené, aby sa nepremostila cievka ochrannej spúšte,
  • uzemňovač chrániča musí byť samostatný a musí sa umiestniť mimo zónu pôsobenia iných uzemňovačov, a to aspoň vo vzdialenosti 15 m od nich. Odpor uzemnenia napäťového chrániča nemá byť väčší ako 200 Ω,
  • ochrana napäťovým chráničom sa musí vyskúšať pred uvedením do prevádzky a musí sa v predpísaných lehotách kontrolovať,
  • ochrana napäťovým chráničom sa nesmie použiť v elektrickej inštalácii, ktorá má (alebo počas prevádzky nadobudne) menší prechodový zemný odpor ako inštalácia s uzemneným neutrálnym bodom zdroja.

ZdrojUpraviť

  • NOVÁK, M.; KOPECKÝ, V.; ROCH, M.; BRACINÍK, P.. Elektroenergetika. Katedra výkonových elektrotechnických systémov, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline : MARKAB s.r.o., 2007. CD ROM 42 MB. ISBN 978-80-89072-41-5. Kapitola 2.3 Prúdové a napäťové chrániče.