Nebytová budova je (podľa Stavebného zákona) pozemná stavba, v ktorej je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely.

Medzi nebytové budovy patria:

a) hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,
b) budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty,
c) budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc,
d) dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská,
e) priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá,
f) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie,
g) budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
h) nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,
i) kryté budovy pre šport,
j) poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale,
k) budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a cintoríny,
l) kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami,
m) ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne.