Neformálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie je všetko organizované vzdelávanie mimo formálneho vzdelávania – teda vzdelávanie poskytované rôznymi inštitúciami (kultúrne zariadenia, podniky, inštitúcie vzdelávania dospelých) určitému okruhu študujúcich v rôznych formách, typoch a s rôznym obsahom.

Podľa zákona o podpore práce s mládežou 282/2008 čl. 1, paragraf 2, odst. g) platného od 1.9.2008 neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou organizované vzdelávacími zariadeniami s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností a zručností potrebných pre prácu s mládežou, ktoré umožňuje jeho účastníkom doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.