Nekalá súťaž

Nekalá súťaž je také konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a môže spôsobiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom.

Formy nekalej súťaže upravuje Obchodný zákonník SR, paragrafy 44 – 52.

Patria sem:

  • klamlivá reklama
  • klamlivé označovanie tovaru a služieb
  • vyvolávanie nebezpečenstva zámeny
  • parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa
  • podplácanie
  • porušovanie obchodného tajomstva
  • ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia
  • šírenie nepravdivých informácií o konkurencii
  • dumping