Nespálené uhľovodíky

Nespálené uhľovodíky - CHx sú produktom nedokonalého spaľovania paliva alebo oleja so vzduchom v spaľovacom motore. Vznikajú spomaľovaním chemických reakcií na chladených stenách resp. vynechávaním spaľovania. Množstvo nespálených uhľovodíkov narastá so zmenšujúcim sa prebytkom vzduchu pri horení.

Ďalším zdrojom je odparovanie paliva z vozidla a únik pri tankovaní vozidla. Do ovzdušia sa dostávajú vo veľmi malých množstvách.

Vplyv na živý organizmus upraviť

V množstvách v akých sa dostávajú do ovzdušia nemôžu nepriaznivo pôsobiť na ľudský organizmus. Najväčšia miera nebezpečnosti sa pripisuje najmä polycyklickým uhľovodíkom typu benzpyrén, ktoré sú označované ako najnebezpečnejšie karcinogénne látky.

Zdroje upraviť

Žalud F. : Škodlivé exhalace naftových motoru. VI. konferencia o spaľovacích motoroch. Tvorba zmesi, spaľovanie a exhalácia., Dom techniky SVTS Žilina, Žilina SK, 1973.

Dickens J.N. : VVT variables. (in) Engine technology international, November 1997, UIP UK & International Press UK, 1997.