Nespálené uhľovodíky

Nespálené uhľovodíky - CHx sú produktom nedokonalého spaľovania paliva alebo oleja so vzduchom v spaľovacom motore. Vznikajú spomaľovaním chemických reakcií na chladených stenách resp. vynechávaním spaľovania. Množstvo nespálených uhľovodíkov narastá so zmenšujúcim sa prebytkom vzduchu pri horení.

Ďalším zdrojom je odparovanie paliva z vozidla a únik pri tankovaní vozidla. Do ovzdušia sa dostávajú vo veľmi malých množstvách.

Vplyv na živý organizmus

upraviť

V množstvách v akých sa dostávajú do ovzdušia nemôžu nepriaznivo pôsobiť na ľudský organizmus. Najväčšia miera nebezpečnosti sa pripisuje najmä polycyklickým uhľovodíkom typu benzpyrén, ktoré sú označované ako najnebezpečnejšie karcinogénne látky.

Žalud F. : Škodlivé exhalace naftových motoru. VI. konferencia o spaľovacích motoroch. Tvorba zmesi, spaľovanie a exhalácia., Dom techniky SVTS Žilina, Žilina SK, 1973.

Dickens J.N. : VVT variables. (in) Engine technology international, November 1997, UIP UK & International Press UK, 1997.