Nosič alebo atlas je prvý krčný stavec človeka. Na rozdiel od všetkých ostatných krčných stavcov nemá telo - jeho miesto je nahradené kosteným oblúkom - arcus anterior, ktorý má v strede dopredu vyčnievajúci hrbolček - tuberculum anterius a na zadnej ploche v strednej čiare plochú kĺbnu jamku - fovea dentis - miesto skĺbenia so zubom čapovca. Zadný oblúk - arcus posterior - sa spája s predným a vytvárajú tak typický prstencovitý tvar tohoto stavca. Na hornej ploche zadného oblúka sa nachádza plytký žliabok - sulcus arteriae vertebralis - kadiaľ prebieha rovnomenná tepna. V mieste spojenia oblúkov sa nachádzajú masívne bočné kostené štruktúry - massae laterales. Z nich vyčnievajú priečne výbežky - processus transversi - s otvorom - foramen processus transversi.

Prvý krčný stavec - atlas alebo nosič

V hornej časti massae laterales sa nachádzajú kĺbne plochy - facies articulares superiores - ktoré slúžia na skĺbenie so záhlavnou kosťou. Kĺbne plochy sú i na spodnej strane massae laterales - facies articulares inferiores - pre skĺbenie s čapovcom, 2. krčným stavcom.

Osifikácia

upraviť

Nosič má 2 párové jadrá pre zadný oblúk a massae laterales; nepárové jadro predného oblúka sa objaví až v 1. roku života (pôvodom totiž nepatrí k stavcu C1).

Variácie

upraviť
  • Oblúky nemusia byť úpne osifikované
  • asimilácia atlasu - časť stavca môže splynúť so záhlavnou kosťou
  • manifestácia záhlavného stavca - okolo foramen magnum sa môžu objaviť zvyšky stavca

Iné projekty

upraviť