Objasnenie alebo objasňovanie alebo klarifikácia je vysvetlenie, výklad, ktorým sa niečo stáva jasnejším, pochopiteľnejším; urobenie jasnejším, zreteľnejším, pochopiteľnejším.

Objasnenie znamená odhalenie individuálnej histórie. Objasnenie je v najpôvodnejšom zmysle ontologická zmena, jeden z procesov inscedencie, zmena stavu ľudského indivídua z nechápajúceho na chápajúce alebo z nejasne chapájúceho na jasnejšie chápajúce.

Dôležitým prostriedkom objasňovania je príklad. Objasňovanie možno chápať ako uplatňovanie konkrétne historického prístupu ku skúmaniu reality.

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.