Hendikep (medicína)

(Presmerované z Obmedzenie participácie)

Hendikep (z angl. handicap) alebo prekladané aj ako sociálne znevýhodnenie alebo podľa WHO novšie obmedzenie participácie je minimalizovanie určitých príležitostí zdravotne postihnutých osôb v súkromnej, kultúrnej alebo pracovnej oblasti. Presné definície:

  • podľa WHO 2003 (Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia): obmedzenie participácie (angl. participation), pričom participácia je zapájanie, účasť, angažovanosť (involvement) jednotlivca do životných situácií a predstavuje spoločenský pohľad na fungovanie; hendikep je popri poruche a obmedzení aktivity treťou formou zdravotného postihnutia
  • podľa WHO 1980: akákoľvek reštrikcia alebo nedostatok vyplývajúci z poruchy schopnosti vykonávať aktivity spôsobom alebo v rozsahu, ktorý je považovaný za normálny pre človeka.
  • podľa Takáč: Metodologické princípy hodnotenia funkčného stavu v rehabilitácii. EuroRehab, roč. XIII, 2003: porucha zmena rolí jednotlivca na úrovni spoločnosti
  • podľa Š.Strieženec, 2001: skutočnosť, že je jedinec v sociálnej kolíznej situácii bez vlastného pričinenia
  • podľa Collins Dictionary of Social Work, 2002: termín, ktorý sa využíva pre opis zdravotného postihnutia a asociuje sociálne znevýhodnenia

Podľa M. Šramatej (2004) sa hendikep všeobecne rozdeľuje na handicap v orientácií, fyzickej nezávislosti, sociálnej integrácií, ekonomickej sebestačnosti a v zamestnaní, kde predstavuje pre osobu obmedzené príležitosti vo výbere, prípadne výkone zamestnania ako aj úpravy pracovného miesta, režimu alebo času.