Oxidačné činidlo

(Presmerované z Oxidovadlo)

Oxidačné činidlo alebo oxidovadlo je látka, ktorá sa v chemickej reakcii redukuje (jej atómy získavajú elektróny) čiže zmenšuje svoje oxidačné číslo a tým oxiduje druhú látku (odoberá im elektróny) a zároveň jej zväčšuje oxidačné číslo. Opačné chemické vlastnosti majú redukčné činidlá.

Symbol oxidačného činidla

Silné oxidačné činidlá

upraviť
Fluór (a ostatné halogény)
2 Na0 + F20 → 2 NaIF−I
Kyslík
C0 + O20 → CIVO2−II
Kyselina sírová
Cu0 + 2 H2SVIO4 → CuIISO4 + 2 H2O + SIVO2
Kyselina dusičná
3 Cu0 + 8 HNVO3 → 3 CuII(NO3)2 + 2 NIIO + 4 H2O

Tieto chemické reakcie sa všeobecne označujú ako oxidačno-redukčné reakcie.

Silnými oxidačnými činidlami sú najmä zlúčeniny prechodných kovov s vysokým oxidačným číslom, napr.: KMnO4, Na2CrO4, K2FeO4, Na2Cr2O7...

Pozri aj

upraviť