Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (skr. PF PU) je jedna zo zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity.

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Základné informácie
SkratkaPF PU
Rok založenia1949
Vedenie
Dekandoc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
Kontaktné údaje
MiestoPrešov, Slovensko
Adresaul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Telefón051/7570 821
Oficiálny webunipo.sk/pedagogicka-fakulta
Budova PF PU
Insígnie Pedagogickej fakulty PU
Priestory PF
Počítačové laboratórium PF PU
Pieskovcová socha dievčaťa

Dejiny upraviť

 • 40-te roky
  • 1949 – prvá Pedagogická fakulta na východnom Slovensku vzniká v Košiciach ako pobočka bratislavskej Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity vládnym nariadením z 24. mája 1949
 • 50-te roky
  • 1952 – pobočka Slovenskej univerzity bratislavskej Pedagogickej fakulty v Košiciach presťahovaná do Prešova
  • 1953 – Vyššia pedagogická škola v Prešove vzniká po zrušení pedagogických fakúlt na základe Zákona č. 31/1953 Zb.
  • 1959 – založenie Univerzity P. J. Šafárika so sídlom v Košiciach (Lekárska fakulta v Košiciach, Filozofická fakulta v Prešove):
   • Vyššia pedagogická škola v Prešove sa týmto v roku 1959 pretransformovala na Pedagogický inštitút (štvorročné štúdium, príprava učiteľov s vysokoškolským vzdelaním aj pre ročníky 1. – 5. ZŠ)
 • 60-te roky
  • zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia (č. 166/64 Zb. z 12. augusta 1964)
  • namiesto Pedagogických inštitútov sa zriaďujú Pedagogické fakulty
  • kvalitatívne nová etapa prípravy učiteľov pre základné deväťročné školy
  • Pedagogický inštitút v Prešove sa zlučuje s Pedagogickým inštitútom v Košiciach – vzniká Pedagogická fakulta (štvrtá fakulta do zväzku fakúlt UPJŠ).
 • 70-te roky
  • 1977/78 – Pedagogická fakulta UPJŠ vstupuje do novej etapy:
   • začína sa realizovať jednotná príprava učiteľov pre 5. – 12. ročníky základnej školy (formou 5-ročného denného štúdia a 6-ročného štúdia popri zamestnaní)
   • príprava učiteľov pre 1. – 4. ročník základných škôl (formou 4-ročného denného štúdia a 5-ročného štúdia popri zamestnaní).
 • 90-te roky
  • zákonom č. 361 Národnej rady Slovenskej republiky z 10. decembra 1996:
   • existujúca Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
   • vzniká Prešovská univerzita v Prešove
  • 1997 – z Pedagogickej fakulty UPJŠ vzniká:
   • Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
   • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Štúdium upraviť

Študijné odbory upraviť

Študijné odbory akreditované na Pedagogickej fakulte PU:

Ako jediná na Slovensku je výhradne špecializovaná na prípravu pedagógov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl (primárne vzdelávanie) a pre špeciálne školy

Študijné odbory na Pedagogickej fakulte PU (1997 – 2004):

 • učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl bez špecializácie a so špecializáciami: výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, anglický jazyk a literatúra
 • špeciálna pedagogika so špecializáciami: školská logopédia, psychopédia, etopédia
 • predškolská pedagogika (od roku 1999)

Študijné odbory na Pedagogickej fakulte PU (od roku 2005):

 • predškolská a elementárna pedagogika
 • špeciálna pedagogika
Štúdium predškolskej pedagogiky má svoje prvenstvo (v rámci Slovenska) práve v Prešove: 1973/74 – na Filozofickej fakulte UPJŠ otvorené 5-ročné externé štúdium, ktoré v rôznych variantoch pokračovalo až do vzniku Pedagogickej fakulty, ktorá takto nadviazala na bohatú tradíciu.

Študijné programy upraviť

Študijné programy Pedagogickej fakulty:

V rámci bakalárskeho stupňa štúdia sú v súčasnosti akreditované študijné programy:

 • predškolská a elementárna pedagogika
 • predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
 • predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • pedagogika mentálne postihnutých

Absolventi Bc. štúdia sú pripravovaní na pracovné pozície:

 • pedagogický pracovník v materskej škole, v školských kluboch, v centrách voľného času, pre prácu s osobami s mentálnym postihnutím
 • odborník pre oblasť kompenzačnej predprimárnej a primárnej edukácie detí z málo podnetného sociálneho a kultúrneho prostredia
 • vychovávateľ pre špeciálne výchovné zariadenia, pre zdravotnícke zariadenia, pre zariadenia sociálnej starostlivosti, pre zariadenia pre výkon trestu mladistvých

V rámci magisterského stupňa štúdia sú akreditované študijné programy:

 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
 • predškolská pedagogika
 • pedagogika mentálne postihnutých

Absolventi Mgr. štúdia sú pripravovaní na pracovné pozície:

 • učiteľ na úrovni primárneho vzdelávania (1. stupňa ZŠ)
 • učiteľ špeciálnych základných škôl
 • učiteľ v základných školách pri diagnostických a reedukačných centrách, liečebno-výchovných sanatóriách alebo v iných inštitúciách pre starostlivosť o psychosociálne narušené deti a mládež
 • metodik pre oblasť primárneho vzdelávania
 • metodik a výskumný pracovník v materských školách, špeciálnych materských školách
 • riadiaci a organizačný pracovník v materských školách

Anglický jazyk:

 • študenti bakalárskeho študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika a magisterského študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie majú možnosť rozšíriť svoje vzdelávanie o blok predmetov z anglického jazyka a vykonať štátne skúšky
 • po ich absolvovaní môžu učiť anglický jazyk v materskej škole a na 1. stupni základnej školy.

Doktorandské štúdium, habilitačné konania a vymenúvania na profesorov upraviť

Odrazom úrovne vedeckovýskumnej činnosti a kvalifikačnej štruktúry Pedagogickej fakulty PU sú akreditované práva:

 • na uskutočňovanie doktorandského štúdia v odbore:
  • 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika
  • 1.1.6 špeciálna pedagogika
 • na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore:
  • 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika

Pracoviská Pedagogickej fakulty upraviť

 • Katedra komunikačnej a literárnej výchovy - odkaz
 • Katedra matematickej edukácie - odkaz Archivované 2013-12-03 na Wayback Machine
 • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie - odkaz
 • Katedra prírodovedných a technických disciplín - odkaz
 • Katedra špeciálnej pedagogiky - odkaz
 • Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy - odkaz
 • Kabinet výskumu detskej reči a kultúry - odkaz

Veda a výskum upraviť

Základný i aplikovaný výskum Pedagogickej fakulty PU (v oblastiach):

 • pedagogicko-psychologické procesy v predprimárnej a primárnej edukácii
 • kognitívne procesy a funkcie žiakov v procese učenia sa
 • efektívnosť aktuálnych koncepcií elementárneho čítania a písania
 • špeciálna edukácia žiakov s mentálnym postihnutím a psychosociálnym narušením
 • integrácia a inklúzia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • diagnostika a rozvíjanie komunikačnej a literárnej kompetencie dieťaťa
 • analýza slovenskej a svetovej umeleckej tvorby pre deti a mládež
 • rozvíjanie matematických predstáv a matematickej gramotnosti dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku
 • biológia dieťaťa a výchova k zdraviu
 • technológie vzdelávania, e-learning, prírodovedná a vlastivedná edukácia
 • diagnostika a rozvíjanie hudobnosti detí predškolského a mladšieho školského veku
 • estetika výtvarného umenia, knižná ilustrácia pre deti a mládež
 • predprimárna edukácia v kontexte hier a kľúčových kompetencií
 • obsahová reforma v materskej škole
 • elementy predprimárnej a primárnej edukácie

Vedeckovýskumné projekty:

 • v rámci domácich grantových agentúr: KEGA, VEGA a APVV,
 • medzinárodné vedeckovýskumné a edukačné projekty (napr. grantové schémy DAPHNE, Vyšehradský fond, LEONARDO DA VINCI, pilotný rámcový projekt EÚ MyUniversity a pod.),
 • v projektoch štátneho programu výskumu a vývoja,
 • rozvojové programy zo Štrukturálnych fondov EÚ.

Prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu:

 • kreovanie a editovanie periodických zborníkov a časopisov (Acta Paedagogicae; O dieťati, jazyku a literatúre)
 • založenie časopisu Špeciálny pedagóg
 • participácia na editovaní medzinárodného časopisu Journal of Preschool and Elementary School Education atď.

Prehľad dekanov upraviť

Pedagogickej fakulty, Vyššej pedagogickej školy, Pedagogického inštitútu, Pedagogickej fakulty UPJŠ a Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove:

 • doc. PhDr. J. Vavro (Pedagogická fakulta / 1952 – 1953)
 • doc. PhDr. J. Vavro (Vyššia pedagogická škola / 1953)
 • prof. PhDr. I. Krempa, DrSc. (Vyššia pedagogická škola / 1953)
 • prof. J. Činčár (Vyššia pedagogická škola / 1953 – 1959)
 • doc. I. Lopata (Pedagogický inštitút / 1. 9. 1959 – 31. 8. 1964)
 • doc. I. Lopata (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. 9. 1964 – 31. 7. 1965)
 • doc. RNDr. J. Karniš, CSc. (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. 8. 1965 – 31. 12. 1969)
 • prof. RNDr. J. Dorko, CSc. (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. 1. 1970 – 31. 8. 1980)
 • prof. RNDr. O. Strečko, CSc. (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. 9. 1980 – 31. 1. 1990)
 • prof. RNDr. J. Košťálik, Dr.Sc. (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. 2. 1990 – 31. 1. 1991)
 • doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc. (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. 2. 1991 – 30. 6. 1994)
 • doc. RNDr. R. Novodomec, CSc. (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. 7. 1994 – 31. 12. 1996)
 • prof. PhDr. M. Turek, PhD. (Pedagogická fakulta PU / 1. 1. 1997 – 27. 5. 2003)
 • prof. PhDr. M. Portik, PhD. (Pedagogická fakulta PU / 28. 5. 2003 – 27.5. 2011)
 • doc. Ing. J. Burgerová, PhD. (Pedagogická fakulta PU / 28. 5. 2011 – 2019)
 • doc. RNDr. I. Scholtzová, PhD. (Pedagogická fakulta PU / 2019 – súčasnosť)

Súradnice: 48°59′35″S 21°13′55″V / 48,993177°S 21,231948°V / 48.993177; 21.231948