Plánovanie je zostavovanie, tvorba plánu.

Plánovanie v manažmente upraviť

Plánovanie je východiskom pre všetky ostatné manažérske funkcie. Predchádza realizácii všetkých ďalších, následných manažérskych funkcií, pretože zahŕňa stanovenie cieľov.

Plánovací proces:

  • Uvedomenie si príležitostí a hrozieb z hľadiska vnútorného a vonkajšieho okolia, silných a slabých stránok organizácie
  • Stanovenie cieľov – k čomu chceme smerovať, ako a kedy si to prajeme dosiahnuť
  • Zvažovanie plánovacích predpokladov – v akom prostredí budú naše plány realizované
  • Stanovenie alternatív – aké sú reálne alternatívy pre dosiahnutie našich cieľov
  • Porovnanie alternatív a cieľov – ktoré alternatívy sa javia ako najefektívnejšie
  • Výber alternatív – voľba postupu činností, ktoré budeme presadzovať
  • Formulovanie pomocných plánov – investícií, náboru…
  • Číselné vyjadrenie plánov pomocou rozpočtu – spracovanie