Planetárna geografia

Planetárna geografia je čiastková geografická disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom tvaru, veľkosti a pohybov Zeme ako planéty. Zaoberá sa jej postavením v slnečnej sústave a vo vesmíre, geografickými dôsledkami tvaru, rozmerov a pohybov zemského telesa, otázkami orientácie a určovania polohy bodov na zemskom povrchu a v súvislosti s tým aj spôsobmi určovania a merania času.

Predmetom štúdia by sa dala pripodobniť k astronómii, ale planetárna geografia sa venuje najmä skúmaniu vplyvu nebeských telies, ktoré majú bezprostredný dosah na zákonitosti procesov a javov platných pre planétu Zem.