Planimetria alebo geometria v rovine je časť euklidovskej geometrie zaoberajúca sa dvojrozmernými útvarmi.

Základné útvary v rovine Bod, priamku a rovinu považujeme za základné geometrické pojmy, ktoré nedefinujeme, ale pomocou nich definujeme ostatné geometrické útvary. Uvedené tri typy (neprázdnych) množín bodov zároveň predstavujú základné geometrické útvary v rovine (priestore). Označovanie: body: A, B, C, …, P, Q, R, …,

priamky: a, b, c, …, p, q, r, …, alebo pomocou bodov: ←AB→, ←PQ→ , ... 
roviny: α, β, γ, …, π, ν, µ, ρ, … alebo pomocou bodov: ←ABC→, ←PQR→, ...