Poverovacie listiny

Poverovacie listiny sú dokument, ktorý vystavuje hlava vysielajúceho štátu (prezident, kráľ, ...) hlave prijímajúceho štátu. Ich úlohou je oficiálne požiadať hlavu prijímajúceho štátu o prijatie veľvyslanca hlavy vysielajúceho štátu.

Poverovacie listiny pre česko-slovenského velvysľanca Juraja Nemeša

Veľvyslanec bezprostredne po príchode do prijímajúcej krajiny požiada jej hlavu o odovzdanie poverovacích listín (zvyčajne vysoko ceremoniálna udalosť), nakoľko až po ich odovzdaní oficiálne preberá funkciu veľvyslanca v danej krajine.