Pozemková renta je buď všeobecne výnos z výrobného faktora pôda a prírodné zdroje, alebo druh diferenčnej renty týkajúci sa výrobného faktora pôda.

Cena pôdy pri jej prenájme je poplatok za používanie pôdy, ktorý platí prenajímateľ pôdy jej vlastníkovi. Výška renty je pevne stanovená na celé obdobie, na ktoré sa pôda prenajíma. Výška renty závisí od vzťahu ponuky pôdy a dopytu po nej.

Renta je hraničný (marginálny) produkt pôdy. Za prenájom pôdy sa platí pozemkovou rentou. Rozlišujeme výrazy nájomné a renta, pretože nájomné sa platí pri statkoch vyrobených ľuďmi.

Dopyt po pôde je odvodeným dopytom, ako sa bude vyvíjať dopyt po poľnohospodárskych produktoch, tak sa bude vyvíjať i dopyt po poľnohospodárskej pôde.

Hraničný produkt pôdy *cena produkcie = cena pôdy = renta

Ponuka pôdy. Na zmenu ceny nemôže reagovať ponuka zmenou množstva – jej cena je neelastická. Môže reagovať len zmenou ceny pozemkovej renty.