Prvá berná rula alebo berná rula bol prvý rustikálny kataster (súpis poddanskej pôdy podľa hláv) na berné účely (teda na účely štátnych daní) v Rakúskej monarchii. Bol vyhotovený roku 1654 (1653 – 1655) na základe vrchnostenského priznania počtu tzv. berných usadlostí na jednotlivých panstvách.

Vizitačné komisie pri tzv. "generálnej" vizitácii vyšetrili pre nedostatok času na mieste len najväčšie, po mnoho rokov nahromadené nedostatky v daňových priznaniach a prevzali údaje zväčša od vrchnostenských úradníkov.

Po revizitácii vznikla v roku 1684 tzv. druhá berná rula.