Psychická realita

Psychická realita alebo psychické je pôvodne u S. Freuda označenie pre nevedomé obsahy s dôrazom jednak na ich reálnu existenciu a jednak na tú vlastnosť nevedomých predstáv, že odkazujú na reálne udalosti vonkajšieho sveta aj vtedy, ak boli pôvodne iba fantáziami. Dnes sa pojem v literatúre používa na označenie rôznych obsahov, napr. subjektívne zažívanie ovplyvnené nevedomými procesmi, prvú psychickú organizáciu subjektu, manifestácie fantázií atď.