Psychopatológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá príčinami, prejavmi a mechanizmami psychických porúch a chorôb. Na rozdiel od psychiatrie, neskúma ich fyziologickú ani terapeutickú stránku. Zaoberá sa otázkami normality a abnormality kvantitatívne i kvalitatívne. Keďže mnohé stavy možno určiť len fakultatívne, znamená to, že sú abnormálne len za určitých podmienok. Rieši otázky typu "Aké je vnímanie normy v ostatných kultúrach? Kvôli čomu vzniká úzkosť? Aké sú typické príznaky schizofrenie? Kedy sa u ľudí objavujú bludy?"

Psychopatológia z hľadiska normy

upraviť

Psychopatológia vymedzuje rôzne poňatia normy pri čom optimálnu normu spájame so zdravým jedincom.

Tri základné druhy normality:

 • ideálna norma, dokonalosť
 • štatistická norma
 • funkcionálna norma

Charakteristika patologickej osobnosti:

 • úzkosť, nerozhodnosť
 • labilita
 • surovosť, egocentrizmus
 • narcizmus
 • poruchy poznávania
 • sebapoškodzovanie, nepriateľstvo
 • odmietanie spoločnosti
 • narušená intimita
 • podozrievavosť
 • jednoduchá ovplyvniteľnosť